17/06/20  Kế hoạch  137
Kết hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2018-2020
 04/04/19  Kế hoạch  330
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019
 30/03/18  Kế hoạch  238
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018