KẾ HOẠCH CỘNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Quyết định số: 698/QĐ-TTg ngày 01/06/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Bài viết liên quan