Lịch công tác trường

Công tác tuần thứ 23

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ HÒA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG TH HÒA THẮNG 3                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THƯ 23

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

2

 Họp giao ban đầu tuần 

 

3

Hoạt động bình thường 

 

4

 Hoạt động bình thường 

 

5

 Hoạt động bình thường

 

6

 Hoạt động bình thường

 

7

 

 

CHỦ NHẬT

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Người lập bảng

 

 

 

                                                                                                                           Nguyễn Văn Bảo