Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê

Nay thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản cuối năm 2015, theo Quyết định số 95/QĐ-HThg1, ngày 24/12/2015 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Thắng 1

PHÒNG GD&ĐT H.PHÚ HÒA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HÒA THẮNG 1                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

         Số: 95/QĐ-HThg1                                            Hòa Thắng, ngày 24  tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THẮNG 1

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

            Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ QĐ số 55/2000/BTC ngày 19 tháng 4 năm 2000 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế quản lý và xử lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính sự nghiệp;

Căn cứ  kế hoạch chỉ đạo Phòng GD-ĐT Phú Hòa về việc kiểm kê tài sản năm 2014 của các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Phòng;

Theo đề nghị bộ phận kế toán.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015 gồm các ông (bà) có tên sau:

1-Ông

Nguyễn Lờ

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2-Ông

Nguyễn Khoa Hận

Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch

3-Bà

Cao Thị Thúy Nhàn

Kế toán

Thư ký tổng hợp

4-Ông

Nguyên Hồng Nam

CBVP

Thư ký tổng hợp

5-Ông

Nguyễn Lai                            Giáo viên                          Thành viên

6-Ông

Lê Kết                                    Giáo viên                          Thành viên

7-Ông

Nguyễn Trung Trực               GV-TPT                            Thành viên

8-Ông

Nguyễn Văn Thành               Thanh tra                           Thành viên

9-Ông

Nguyễn Kim Khoa                Giáo viên                           Thành viên

10-Ông

Nguyễn Văn Tỵ                     Giáo viên                          Thành viên

11-Ông

Đào Tấn Doanh                     Giáo viên                          Thành viên

12-Ông

Đinh văn Thuận                     Bảo vệ                              Thành viên

Điều 2. Hội đồng kiểm kê có trách nhiệm tổ chức tiến hành kiểm kê tài sản theo đúng qui định hiện hành của nhà nước. Thời gian làm việc bắt đầu từ ngày 26/12/2015 đến  khi hoàn thành công việc. Hội đồng kiểm kê tự giải tán sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

  -Như điều 1 (thực hiện);

  -Lưu VT; KT.